Peace Like a River

I’ve got [clap] peace like a river, I’ve got [clap] peace like a river
I’ve got [clap] peace like a river in my soul
I’ve got [clap] peace like a river, I’ve got [clap] peace like a river
I’ve got [clap] peace like a river in my soul

I’ve got [clap] joy like a fountain….

I’ve got [clap] love like an ocean…

I’ve got [clap] peace like a river, I’ve got [clap] joy like a fountain
I’ve got [clap] love like an ocean in my soul
I’ve got [clap] peace like a river, I’ve got [clap] joy like a fountain
I’ve got [clap] love like an ocean in my soul